วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน เยาวชนกับการป้องกัน และ แก้ไขปัญหายาเสพติด

การจัดสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ
  มีความสำคัญต่อ       
        1. สุภาพร่างกาย ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การกำจัดสิ่งปฏิกูล ตลอดจนขจัดแห่งแพร่เชื้อโรค จะทำให้ลดอัตราการเกิดโรคภัยไข้เจ็บลงได้ ทำให้คนในชุมชนนั้นมสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนอกจากนี้ยังช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ
        2. สุภาพจิต เมื่อสิ่งแวดล้อมดี ย่อมเป็นที่เจริญตาแก่ผู้พบเห็นทำให้เกิดความรักและหวงแหน ภาคภูมิใจในชุมชนนั้น
        3. สังคมและประเทศชาติ ประเทศชาติและสังคมจะเจริญได้ต่อเมื่อชุมชนในแต่ละแห่งมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ ถ้าเราไม่ดูแลใหสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะเป็นผลให้เกิดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตได้ย่อมทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมาและส่งผลกระทบถึงความเจริญของประเทศ
สาเหตุที่สภาพชุมชนไม่ถูกสุขลักษณะ
        ชุมชนจะถูกสุขลักษณะหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับบุคคล ในชุมชนที่จะมีความสามารถในการควบคุมดูแลและจัดสภาพในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะและบุคคลในแต่ละชุมชนก็อาจจะเป็นผู้ที่ทำลายและเป็นผู้ที่สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะได้มนุษย์พยายามที่จะทำสิ่งแวดล้อมให้สบายต่อตนเองมาตลอด ถ้าบุคคลในชุมชนมีการจัดหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมของตนเองโดยขาดการประสานร่วมมือกับบุคคลอื่นๆในชุมชนก็อาจมีผลกระทบต่อส่วนรวมได้ ซึ่งสาเหตุของการจัดสภาพแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะมีดังนี้
สาเหตุที่ทำให้ชุมชนในเมืองไม่ถูกสุขลักษณะ
        1.การเพิ่มของประชากร ชุมชนเมืองมีอัตราการเพิ่มของประชากรสูง จึงมีประชากรจำนวนมากทำให้ไม่เกิดความสมดุลในความต้องการที่อยู่อาศัย อาหาร และบริการสาธารณูปโภค ทำให้ต้องอยู่กันอย่างแออัด เกิดการต่อสู้แข่งขันเพื่อการมีชีวิตรอดค่อนข้างสูง จนเกิดการละเลยการอนามัยทั้งส่วนบุคคลและชุมชน เพิ่มภาระให้แก่ชุมชนในการจัดบริการที่เพิ่มขึ้นเกินกำลัง
        2. การขาดความรู้ความเข้าใจ การไม่ตระหนักความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เมื่อมีประชาชนมาก และหลายระดับบางกลุ่มขาดความรู้ความเข้าใจ บางกลุ่มเห็นประโยชน์ตนเอง มักง่าย ทิ้งขยะ ลงในแม่น้ำ ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำที่สาธารณะ ก่อให้เกิดความสกปรก การระบายน้ำไม่ดี เกิดการเน่าเหม็นเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต การใช้เทคโนโลยีขาดการควบคุมการใช้ให้ถูกทำให้เกิดผลกระทบเสียหาย
การขาดความรู้ความเข้าใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
        3. การควบคุมสิ่งแวดล้อมขาดประสิทธิภาพ ประชาชนบางกลุ่มขาดความรับผิดชอบแหล่งอุตสาหกรรม แหล่งบริการอาหารและการบันเทิงไม่มีระบบกำจัดของเสีย มีการปล่อยน้ำเสีย เศษอาหารลงแม่น้ำ โดยมิได้ผ่านระบบกำจัดน้ำเสีย หรือของเสียก่อน ทำให้เกิดน้ำเสียทั่วไป นอกจากนี้ การใช้เครื่องยนต์ รถยนต์ ที่มีเสียงดังและควันพิษ ทำให้อากาศเสียเพิ่มปริมาณสูงขึ้น ระบบควบคุมสิ่งแวดล้อมจึงขาดประสิทธิภาพ จนเกิดอันตรายที่น่าจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น การขาดการควบคุมของโรงงานที่ปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำคลอง
        4. การขาดกำลังและการไม่ประสานงานการทำงานของเจ้าหน้าที่ กำลังเจ้าหน้าที่มีน้อย การตรวจตราควบคุมทำได้ไม่ทั่วถึง บางครั้งเกิดการขัดแย้งของเจ้าหน้าที่
เช่น ฝ่ายปราบปราม มีหน้าที่จับ ฝ่ายมีอำนาจปล่อย ผู้กระทำความผิดจึงมีมากขึ้นทั้งด้านปริมาณและวิธีการ ชุมชนจึงขาดระเบียบแบบแผนที่ดีงาม
        5. การไม่เกรงกลัวกฎหมาย เกิดขึ้นได้ เนื่องจากสภาพบังคับของกฎหมายมีการลงโทษไม่หนักพอ จึงทำให้เกิดการฝ่าฝืนเพราะไม่เกรงกลัวโทษ อีกประการหนี่งเนื่องจากการมีอำนาจอิทธิพลของผู้กระทำผิดที่เชื่อว่าตนเองจะมิได้รับโทษ เพราะมีผู้ช่วยให้พ้นโทษ ซึ่งล้วนมาจากมูลเหตุของการเห็นแก่ตัว
และไร้คุณธรรม
สาเหตุที่ทำให้ชุมชนชนบทไม่ถูกสุขลักษณะ
        1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ เนื่องจาก มิได้มีการแนะนำให้รู้ถึงโทษที่จะเกิดขึ้น เช่น การทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำ ทำให้เกิดความสกปรกตื้นเขิน ระบายน้ำไม่สะดวก การตัดไม้ทำลายป่า เพื่อทำไร่เลื่อนลอย หรือตัดไม้ไปขาย เป็นผลทำให้พื้นดินแห้งแล้งและเมื่อถึงฤดูฝนไม่มีต้นไม้กั้นน้ำทำให้เกิดน้ำท่วม
ฉับพลันได้ การใช้ปุ๋ยเคมี สารฆ่าแมลง หรือสารเคมีเพื่อการเกษตรไม่ถูกวิธี เป็นอันตรายต่อชุมชน คือ เกิดภาวะดินเสีย น้ำเสีย อากาศเสีย ทำลายสิ่งแวดล้อมทาง
ชีวภาพ การใช้สารเคมีในการเกษตรควรมีการควบคุมที่ถูกต้อง
        2. ความหลงในชีวิตที่ทันสมัย อิทธิพลของการโฆษณาชวนเชื่อของพ่อค้า ในการขายสินค้าที่บรรยาย แต่สิ่งดีมีประโยชน์เพียงอย่างเดียว ประชาชนไม่ได้รับรู้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ที่ถูกต้อง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เมื่อประชาชนซื้อมาใช้จึงได้ผลไม่คุ้มค่า ไม่ประหยัด ที่พบคือ อาหารสำเร็จรูป มีคุณค่าทางอาหารน้อยกว่าอาหารที่ได้จากการปรุงเอง ยา เครื่องสำอาง สารเคมี บางครั้งเป็นอันตรายต่อ ผู้ใช้และผู้อื่น หรือทำให้อากาศเสีย ถ้วยชามเคลือบสี
ถุงพลาสติก ใส่อาหารร้อยเกิดโทษแก่ร่างกาย โฟมบรรจุอาหารเมื่อทิ้งเป็นขยะทำลายยาก เมื่อเผาจะทำให้อากาศเกิดมลพิษ และถ้าทิ้งในดินก็ไม่สลายตัว
        3. การสุขาภิบาลและการอนามัยไม่ดี ด้วยเหตุที่ประชาชนยากจน มีการศึกษาน้อย แม้จะได้รับการแนะนำให้เปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ในทางที่ถูกต้อง แต่ก็ยังมีประชาชนไม่น้อยที่ต่อต้านไม่เชื่อจึงมักจะเกิดโรคติดต่อสุขภาพอนามัยไม่ดีเท่าที่ควร
        4. การขาดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลช่วยเหลือประชาชน ชุมชนในชนบทบางแห่งรัฐยังให้การดูแลให้คำแนะนำการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพไม่ทั่วถึงจึงทำให้มีนายทุนชักชวนให้ประชาชนเป็นเครื่องมือของพวกเขา เกิดการทำลายทรัพยากร ให้เกิดความเสียหาย เกิดผลกระทบตามมา คือฝนแล้ง อากาศเปลี่ยนแปลง ขาดน้ำทำการเกษตร เกิดภาวะน้ำท่วมเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และทรัพย์สิน

 
ปัญหายาเสพติด

             การระบาดของยาเสพติดที่แพร่หลายอยู่ในประเทศไทยเราขณะนี้เป็นปัญหาที่ดูเหมือนว่า จะไม่มีทางแก้ไขได้สำเร็จ การปราบปรามอย่างรุนแรงทั้งด้วยปืนของตำรวจและด้วยปาก ของนักการเมือง ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยั้งการแพร่กระจายของยาเสพติดที่แทรกแซง เข้าไปยัง ประชากรทุกหมู่เหล่า ทุกเพศทุกวัยได้เลย ปริมาณยาเสพติดที่ยึดได้หากนำมารวมกันทั้งหมดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน น่าจะนำไปใช้ ถมที่ดินเพื่อก่อสร้างสนามบินแห่งที่สอง เป็นการประหยัดทรายได้มิใช่น้อย
         ปัญหายาเสพติดมิใช่ปัญหาของบ้านเราเท่านั้น แต่เป็นปัญหาของทุกประเทศในโลก ต่างกันแต่เพียงระดับความรุนแรงและประเภทของยาเสพติดเท่านั้น
การแก้ปัญหายาเสพติด จำเป็นต้องเข้าใจสาเหตุ และกลไกการเกิดปัญหา เพื่อที่จะได้ หาทางแก้ไขได้ครบวงจร มิใช่ไปเน้นที่จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้น
ปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อน มีความเกี่ยวข้องทั้งด้านชีววิทยา, สุขภาพจิต, อาชญากรรม, การเมือง, เศรษฐกิจและสังคม

1. ความต้องการฤทธิ์อันพึงประสงค์ของยาเสพติด
         สารใดก็ตามที่มีฤทธิ์แบบนี้ต่อผู้เสพ ย่อมทำให้เกิดการเสพติดได้ทั้งสิ้น คนที่ดื่มเหล้าก็ต้องการให้เกิดอารมณ์ครื้นเครง (euphoria) ยาเสพติดชนิดร้ายแรงสามารถทำให้เกิด ความรู้สึกเป็นสุข เคลิบเคลิ้มมากกว่าปกติ ที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า "high" หรือพวกติดยาเสพติดในบ้านเราเรียกว่า "พี้" ในบรรดาสารเสพติดทั้งหลาย เฮโรอีนเป็นสารที่ทำให้เกิดฤทธิ์แบบนี้มากที่สุด เพราะเป็นสารที่ร้ายแรงที่สุดในกลุ่มสารที่ทำจากฝิ่น ในทางการแพทย์มีที่ใช้บ้างคือ ใช้มอร์ฟีนเป็นยาแก้ปวด ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดรุนแรง เช่น หลังผ่าตัดหรืออาการปวดจากมะเร็งในระยะท้าย ๆ
ประสบการณ์ของผู้ติดยาเสพติดทั้งหลายต่างยอมรับว่า เฮโรอีน ให้ผลอันพึงประสงค์ ต่อผู้เสพ ได้มากที่สุด โดยเฉพาะเฮโรอีนเกล็ดขาวบริสุทธิ์ที่มีขายในบ้านเรา แต่ในปัจจุบันนี้ ราคาสูงมาก จนทำให้ผู้เสพหันไปใช้สารอื่นที่มีราคาถูกกว่า เช่น สารกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งแอมเฟตามีนเป็นตัวที่ขายดีที่สุด สารพวกนี้มีฤทธิ์เสพติดน้อยกว่า และอาการถอนยาไม่รุนแรงเท่าเฮโรอีน แต่ทำให้เกิดอากุนแรงเท่าเฮโรอีน แต่ทำให้เกิดอากความต้องการฤทธิ์อันพึงประสงค์ของยาเสพติด ทำให้ผู้ติดยาทั้งหลายไขว่คว้าหามาเสพ ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม และก็มิใช่ว่าจะไม่รู้โทษภัยของมัน แม้ว่าจะตั้งชื่อใหม่ว่า "ยาบ้า" หรือ "ยานรก" ก็ตามที เปรียบดังคนที่มัวเมาหลงใหลในกามรส เกิดอาการหน้ามืด จนไม่กลัวเอดส์ อย่างนั้น

2. บุคคลิกภาพของผู้ติดยาเสพติด
         พื้นฐานทางจิตใจของคนแต่ละคนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บางคนหันไปพึ่งพายาเสพติด ตัวอย่างในกลุ่มคนที่ดื่มสุรา บางคนดื่มเพียงเล็กน้อยโดยสามารถมีสติพอที่จะหยุดดื่ม หรือผ่อนลง เมื่อรู้ว่าควรหยุด ในขณะที่ผู้ติดสุราจะดื่มจนครองสติไม่ได้ และรู้สึกว่า ถ้าไม่ได้ดื่มถึงขีดนั้นก็อย่าดื่มเสียดีกว่า
ผู้ที่ติดยาเสพติดมักมีพื้นฐานทางจิตใจที่อ่อนแอ ขาดความมั่นคงในบุคคลิกภาพ มีความต้องการพึ่งพิงผู้อื่นสูง มีวุฒิภาวะต่ำ ขาดความรับผิดชอบ และพยายามเลี่ยงปัญหาที่ต้องเผชิญโดยการใช้ความมึนเมาเป็นข้ออ้าง บางคนมีอาการซึมเศร้าแล้วหันไปดื่มสุรา เมื่อรักษาอาการซึมเศร้าแล้วก็เลิกดื่มสุราได้ บางรายป่วยเป็นโรคจิตอยู่แล้ว และยังชอบใช้ยาเสพติดอีกต่างหาก เมื่อเกิดอาการทางจิตขึ้น ทำให้แยกยากว่าเกิดอาการจากสาเหตุใดแน่ สาเหตุของความบกพร่องทางจิตใจของผู้ติดยาเสพติด เกี่ยวข้องกับพื้นฐานครอบครัว และการเลี้ยงดูในวัยเด็ก เช่น มีครอบครัวที่แตกแยก, ขาดความรักความเข้าใจ, สัมพันธภาพในครอบครัวไม่ดี มีชีวิตที่อ้างว้างว้าเหว่, ขาดที่พึ่งทางใจ หรือถูกกดดัน คาดหวังมากเกินไปจนไม่สามารถทนได้

3. พฤติกรรม การเลียนแบบ
         ปัจจัยนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ ค่านิยมของสังคมและวัฒนธรรม กลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเลียนแบบคนอื่นได้ง่ายได้แก่เด็กและคนที่ขาดเอกลักษณ์ ของตนเอง หรือคนที่ไม่มีจุดยืนนั่นเอง
วัยรุ่น เป็นวัยที่มีการเลียนแบบเพื่อนได้ง่าย และกลัวว่าตนเองจะแปลกแยกจากกลุ่มเพื่อน จึงมักทำอะไรตามเพื่อนและอาจถูกชักจูงง่าย ประกอบกับเป็นวัยที่มักมีความว้าวุ่น สับสน ทางจิตใจได้มาก จึงพบว่ายาเสพติดแพร่หลายไปได้ง่ายในหมู่วัยรุ่น สังคมไทยเป็นสังคมที่นิยมเลียนแบบคนอื่นมากกว่าจะคิดเป็นตัวของตัวเอง เห็นเขาทำอะไร ก็จะทำตามเขาบ้าง ดังคำพังเพยที่รู้จักกันมานานว่า "เห็นช้างขี้ ก็ขี้ตามช้าง" เห็นฝรั่งใส่ชุดยีนก็ใส่ตามเขาทั้งทีอากาศร้อนแทบตายอยู่แล้ว เห็นเขาดื่มไวน์ก็อยากดื่มตามเขา โดยไม่รู้ว่าเหมาะหรือควรแค่ไหน เวลาไปต่างประเทศจะมีคนส่วนหนึ่งขนเงินไปซื้อนาฬิการาคาแพง, กางเกงยีนบางยี่ห้อ, กระเป๋าบางยี่ห้อ ฯลฯ โดยที่ไม่รู้สรรพคุณด้วยซ้ำว่าสิ่งเหล่านั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ขอให้ได้ทำตามเขาแล้วก็สบายใจ เราจึงพบว่าคนที่ใช้ยาเพสติดส่วนหนึ่งเริ่มต้นจากการเลียนแบบ เช่น เริ่มสูบบุหรี่ เพราะเห็นเจมส์บอนด์สูบแล้วโก้ดี หรือเห็นคนรวยเขาดื่มไวน์ขวดละแสนก็เริ่มดื่มตามเขา จะได้รู้สึกว่ามีความเป็น รัฐมนตรีหรือความเป็นเศรษฐีเกิดขึ้นในตัว บางคนอุตส่าห์เสาะแสวงหาโคเคนหรือยาเสพติดชนิดอื่นที่มีราคาแพง เนื่องจากนำเข้า จากต่างประเทศ เพราะรู้สึกว่าเป็นของสูงหายาก ใช้แล้วจะเป็นคนต่างระดับกับชาวบ้าน ทั่วไป ความจริงแล้วฤทธิ์ของมันสู้ของที่มีอยู่แล้วในบ้านเราไม่ได้เลย

4. ความยากง่ายของการหายาเสพติด
         ที่ใดมียาเสพติดซื้อหาง่ายราคาถูก ที่นั่นย่อมมีการระบาดได้ง่าย ประเทศใดมีแหล่งผลิต และขบวนการค้ายาเสพติดที่เป็นล่ำเป็นสัน ประเทศนั้นก็มีปัญหายาเสพติดมาก
จากสถิติปรากฏว่าการขึ้นราคาบุหรี่แต่ละครั้งทำให้มีผู้สูบบุหรี่ลดลงทุกครั้ง เวลานี้คนติดเฮโรอีนก็ลดลงไปมาก เพราะสู้ราคาไม่ไหว แต่ยาบ้าซึ่งเคยมีราคาเม็ดละบาทสองบาท ตอนนี้ขายกันเม็ดละร้อยกว่าบาท คนเสพก็ยังมีกำลังซื้ออยู่ การที่มีผู้ผลิตหลายราย ทำให้ราคายังไม่ขึ้นไปกว่านี้ ถ้าเมื่อใดราคาสูงขึ้นจนคนเสพสู้ราคาไม่ไหว ก็จะหันไปใช้สารอื่นที่ราคาถูกกว่าต่อไปปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ประกอบกัน ทำให้การระบาดของยาเสพติดเป็นปัญหาที่ ทุกประเทศ ในโลก ต้องเผชิญ และไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป ไม่ว่าประเทศเหล่านั้นจะมีเทคโนโลยี ก้าวหน้าเพียงใดก็ตาม
การแก้ปัญหายาเสพติดต้องแก้ทุกสาเหตุไปพร้อม ๆ กัน การส่งเสริมสุขภาพจิตครอบครัว ช่วยให้เด็กมีสุขภาพจิตดี มีพื้นฐานทางจิตใจที่มั่นคงและสามารถปฏิเสธยาเสพติดได้ ไม่ยอมให้ใครมาชักจูงได้โดยง่าย แต่ก็เป็นปัจจัยที่แก้ได้ยาก เพราะเราไม่มี ความสามารถ ไปควบคุมการเกิดของประชากรหรือไปบังคับคนที่มีแนวโน้มจะก่อปัญหา ไม่ให้มีลูกได้ เนื่องจากเป็นสิทธิมนุษยชน การมีกฎหมายที่เด็ดขาดและมีการบังคับใช้อย่างจริงจัง โดยไม่มีบุคคลทีมีอำนาจ ที่แสวงหาประโยชน์จากการค้ายาเสพติด น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ได้ผล ดังจะเห็นได้จากประเทศเพื่อนบ้านของเราบางประเทศ ซึ่งคนในประเทศของเขา ยอมเสียเสรีภาพส่วนบุคคลบางอย่าง เพื่อแลกกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม
อย่างไร ก็ตาม ถึงแม้ว่าจะใช้มาตรการทุกอย่างแล้วก็มิใช่ว่าจะทำให้ปัญหายาเสพติด หมดไปจากโลกได้ เพราะถึงอย่างไรคนก็ยังต้องการฤทธิ์บางอย่างของยาเสพติด ถ้าหากเคยได้ลิ้มลองแล้วก็มักไม่ยอมเลิกง่าย ๆ คล้ายกับสุนัขที่เคยได้ลิ้มรสอาจม แล้วอย่างนั้นแหละอีกประการหนึ่งเป็นธรรมชาติของโลกนี้ที่สัตว์เล็กย่อมเป็น อาหารของสัตว์ใหญ่ คนบางคนเกิดมาก็เพื่อเป็นเหยื่อของคนอื่นอยู่ร่ำไป จนกว่าจะเกิดการเรียนรู้ หรือฉลาดขึ้นมาเอง 

เยาวชนกับการป้องกัน และ แก้ไขปัญหายาเสพติด
 
 ปัจจุบันเยาวชนที่ตกเป็นทาสของยาเสพติด ส่วนมากมาจากสาเหตุหลายประการที่เกิดจากตัวเยาวชนเอง เช่น             
ความอยากรู้ อยากทดลอง ความคึกคะนองของเยาวชน -ความต้องการให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนหรือเข้ากับเพื่อนได้           
ความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเยาวชนใช้ยาในทางที่ผิดหรือหลงเชื่อคำโฆษณา          
จิตใจของเยาวชนเอง จิตใจอ่อนแแอ ใจคอไม่หนักแน่น เมื่อมีปัญหา ไม่สมหวัง ไม่ไตร่ตรองหาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหา ก็ใช้ยาหรือยาเสพติดเป็นเครื่องช่วยระงับความรู้สึกทุกข์ของตน  ใช้บ่อยๆ  ทำให้เกิดการเสพติด  ฉะนั้น การป้องกันและแก้ไขตนเองของเยาวชนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด สามารถกระทำได้โดย
           
๑. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด และระมัดระวังในการใช้ยา
๒. รู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดี ส่งเสริมให้คิดและกระทำสิ่งดีมีประโยชน์กล้าพูดปฏิเสธเพื่อนที่ชักจูงไปในทางที่ไม่ดี เช่น การพูดปฏิเสธเพื่อนที่ชวนให้ลองเสพยาเสพติด           
๓. ใช้เวลาว่าง และความอยากรู้ อยากลอง ไปในทางที่เป็นประโยชน์พึงระลึกเสมอว่าตนเองนั้นมีคุณค่าทั้งต่อตนเอง  ครอบครัว และสังคม
๔. มีความภาคภูมิใจและนับถือตนเอง ด้วยการไม่พึงพาหรือเกี่ยวข้องอบายุมขและสิ่งเสพติดใดๆ ซึ่งจะนำความเสื่อม ไปสู่ชีวิตของตนเอง
๕.รู้จักแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเองด้วยเหตุและผล
๖. รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เชื่อฟังคำสั่งสอนของ พ่อแม่และประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม จะช่วยให้เยาวชนประสบกับความสำเร็จในชีวิต          
๗. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส เข้าใจวิธีการดำเนินชีวิตและยอมรับความเป็นจริง ที่ตนเองเป็นอยู่ โดยนำหลักศาสนามาเป็น แนวทางในการดำเนินชีวิต จะช่วยให้เยาวชนเกิดความมั่นคงทางด้านจิตใจมากขึ้น       
๘. เมื่อมีปัญหา รู้จักปรึกษาผู้ใหญ่ พ่อ แม่ หรือผู้ที่ไว้วางใจ หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่รับให้คำปรึกษา ในฐานะที่เยาวชนเป็น สมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว จึงควรมีส่วนช่วย พ่อแม่ ผู้ปกครอง
การป้องกันปัญหายาเสพติดแก่ครอบครัวของตนเอง  
๑. ช่วย พ่อ แม่ สอดส่องดูแลน้องๆ หรือสมาชิกคนอื่นๆภายในครอบครัวมิให้กระทำสิ่งที่ผิด เช่น การคบเพื่อนที่ไม่ดี  การมั่วสุมในอบายมุขและสิ่งเสพติด เยาวชนควรทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ สมาชิกคนอื่นๆภายในครอบครัวด้วย เช่น   การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ความมีระเบียบวินัย ความขยันหมั่นเพียร           
๒. ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว มีความรักใคร่กลมเกลียวและมีความเข้าใจกัน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีปัญหา          
๓. เมื่อมีโอกาสควรบอกกล่าวหรือตักเตือนสมาชิกคนอื่นๆภายในครอบครัว โดยเฉพาะน้องๆให้รู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของ ยาเสพติดวิธีการใช้ยาอย่างปลอดภัย
๔. ช่วยทำให้ พ่อ แม่ เกิดความสบายใจและภาคภูมิใจด้วยการประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แบ่งเบาภาระหน้าที่การงาน  ของพ่อ แม่ ภายในบ้าน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น