หน้าเว็บ

สมาชิกรายวิชา ส.30201 โลกศึกษาโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ผู้เข้าร่วม GANG
นาย จิรวิทย์ ชนิดสะ ม.5/8 เลขที่ 39
นาย ชัยธร อารีรัตนเวช ม.5/8 เลขที่ 40
นาย ธนกฤต อ่อนศรี ม.5/8 เลขที่ 41
นาย ศรัณย์ สุวรรณโภชน์ ม.5/8 เลขที่ 48
นาย ศิรเศรษฐ์ เสถียรชัย ม.5/8 เลขที่ 49


ผู้สอน คุณครูอัจฉรา สุขขีมนต์